Slovník pojmů: Kvantitativní výzkum

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Kvantitativní výzkum je metodologický přístup, který se v marketingu používá pro získání měřitelných a kvantifikovatelných dat. Tento typ výzkumu se zaměřuje na sběr velkého množství dat z rozsáhlých vzorků populace, která je reprezentativní pro cílovou skupinu. Kvantitativní výzkum se typicky opírá o statistické analýzy, které pomáhají organizacím pochopit a předpovídat trendy, chování a preference zákazníků.

V kontextu střední školy může kvantitativní výzkum sloužit k analyzování názorů a preferencí studentů, rodičů nebo učitelů ohledně různých aspektů školního prostředí. Například škola může provádět průzkumy spokojenosti, které zjišťují, jak spokojeni jsou studenti s učebními metodami, školními zařízeními nebo mimoškolními aktivitami. Také může sloužit k hodnocení efektivity nově zavedených vzdělávacích programů nebo ke zlepšení komunikačních strategií školy.

Provedení kvantitativního výzkumu obvykle zahrnuje vytvoření strukturovaných dotazníků, které se rozdávají velkému počtu respondentů. Tyto dotazníky jsou navrženy tak, aby byly snadno srozumitelné a rychle vyplnitelné, čímž se zajišťuje vysoká míra účasti a spolehlivost získaných dat. Výsledky jsou poté analyzovány pomocí statistických nástrojů, které pomáhají identifikovat významné vzory a korelace.

Výhody kvantitativního výzkumu pro střední školy zahrnují objektivitu a možnost generalizace výsledků na širší populaci studentů nebo pedagogů. Díky přesným a měřitelným datům mohou školy lépe rozhodovat o alokaci zdrojů, plánování školních aktivit a formulaci strategií pro zlepšení vzdělávacích výsledků a spokojenosti studentů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů