Slovník pojmů: Online průzkum

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Online průzkum je metoda sběru dat a informací, která využívá internetové technologie k získávání odpovědí od respondentů prostřednictvím elektronických dotazníků. Tato forma průzkumu umožňuje rychlé a efektivní shromažďování velkého množství odpovědí s minimálními náklady, což je činí oblíbenou volbou pro mnoho organizací, včetně škol.

Ve školním prostředí mohou být online průzkumy využívány k zjištění názorů a představ studentů, rodičů nebo učitelů na různé aspekty školního života, jako jsou vzdělávací programy, školní akce nebo změny v politice školy. Mohou také sloužit k hodnocení úspěšnosti určitých projektů nebo aktivit a nabízet cenné podněty pro další zlepšování.

Pro studenty středních škol může práce s online průzkumy poskytnout praktické zkušenosti s nástroji a metodami, které jsou běžně používány v moderním marketingu a výzkumu. Získávání a analýza dat z těchto průzkumů mohou pomoci studentům lépe pochopit, jak data ovlivňují rozhodovací procesy ve firmách i jiných organizacích.

Navíc, implementace online průzkumů ve školním prostředí může podporovat rozvoj digitálních dovedností a analytického myšlení. Studenti se učí, jak formulovat otázky, jaké platformy použít pro distribuci průzkumů, jak analyzovat získaná data a jak prezentovat výsledky ve formě, která je srozumitelná pro širší publikum. Tyto dovednosti jsou klíčové nejen pro akademický úspěch, ale i pro osobní rozvoj a budoucí kariéru v jakémkoli oboru.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů