Slovník pojmů: Sekundární výzkum

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Sekundární výzkum, často známý také jako výzkum z druhé ruky, zahrnuje shromažďování a analýzu dat, která již byla shromážděna a publikována jinými osobami nebo organizacemi. Tento typ výzkumu je základem pro využívání stávajících informací, které lze nalézt v knihách, článcích, studiích, veřejných záznamech a online zdrojích. Sekundární výzkum je obvykle méně nákladný a časově méně náročný než primární výzkum, který vyžaduje přímé shromažďování nových dat.

Ve školním prostředí může sekundární výzkum pomoci učitelům a administrátorům lépe porozumět trendům ve vzdělávání, hodnotit úspěšnost vzdělávacích programů a formulovat strategie pro zlepšení. Například učitelé mohou využít sekundární výzkum k získání dat o nejnovějších pedagogických metodách nebo o výkonnosti škol v různých regionech, což může sloužit jako základ pro zlepšení výukových metod a kurikul.

Pro studenty středních škol je sekundární výzkum klíčovým dovednostním nástrojem, zejména při psaní vědeckých prací, projektů a prezentací. Učení se, jak efektivně vyhledávat, hodnotit a citovat sekundární zdroje, je zásadní pro akademický růst a rozvoj kritického myšlení. Studenti se mohou naučit, jak rozpoznat důvěryhodné zdroje informací a jak interpretovat data ve svůj prospěch.

Sekundární výzkum hraje rovněž důležitou roli v procesu rozhodování na školách, od výběru nových učebních textů po zavádění nových technologií do učebního procesu. Ředitelé a další školní administrátoři mohou využít sekundární výzkum k porovnání svých škol s národními průměry nebo k identifikaci potřeb a příležitostí pro další rozvoj školy. Tato metoda umožňuje využívat existující znalosti a informace k podpoře vzdělávacích cílů a zlepšování školního prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů