reference

Jak SOŠ a SOU Kuřim ztrojnásobila počet prváků za 2 roky
Kuřimská škola patří mezi malé elektrotechnické střední školy. Ještě pár let zpátky školu brzdila pověst, ale díky správné práci se žáky a moderní komunikaci dnes škola dosahuje v náboru skvělých výsledků.
 
Image

SOŠ a SOU Kuřim je malá soukromá technická škola, která sídlí 15 minut jízdy autem severně od Brna. Paní ředitelka a následně i pan ředitel, si zakládali na menším kolektivu a rodinném přístupu, což oceňovali žáci i rodiče. Přesto měla škola v okolí špatnou pověst, která žáky odrazovala od volby této střední školy. Aby toho nebylo málo – v dobře dostupném Brně se nachází hned několik přímo konkurenčních škol.

Zlomem pro kuřimskou školu se stala spolupráce s nedalekým závodem Siemens, který vyrábí masivní elektromotory, zejména do zámořských lodí. Protože závod bojoval s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, rozhodl se pan Heinz, personalista továrny Siemensu, že školu podpoří nejen napojením praxí na závod, ale také společnou investicí do propagace školy.

Spolupráce se závodem Siemens

Na rozdíl od mnoha jiných podobných spoluprací měl pan Heinz od začátku jasno, že se chce aktivně na změnách podílet. Nešlo tedy jen o to, že škola získala finanční a materiální podporu, ale také o zajímavý vhled odborníka z jiné oblasti.

Z trojstranné dohody škola – Siemens – Než zazvoní vznikl plán aktivit dalšího rozvoje. Ten vycházel z Analýzy marketingových potřeba školy, který určuje pořadí a důležitost jednotlivých priorit školy.


Plán měl nakonec 3 hlavní pilíře:

  1. Důkladná analýza současného stavu
  2. Komunikace navázaná na data z výzkumů
  3. Vzdělávací program pro vedení školy o školském marketingu a asistence při náboru

 

 
"Není důležité, jestli to, co se o vás říká, je pravda. Ve výsledku je totiž důležité pouze to, co si ostatní myslí, že je pravda."
 
Image
Krok 1: analýza současného stavu

Prvním krokem bylo provedení analýzy spádové oblasti. Z té se podařilo vytyčit několik konkrétních základních škol, které reprezentovaly pro Kuřimskou techniku klíčové zdroje žáků.

S těmito školami byla následně domluvena realizace kvalitativních skupinových šetření metodou focus group, ve které žáci 8. a 9. tříd diskutovali proces výběru střední školy a pověst školy v Kuřimi. Následovala obdobná sezení, ale tentokrát se žáky přímo SOŠ a SOU Kuřim.

Z šetření vyplynulo, že žáci na základních školách si pojí s kuřimskou školou negativní asociace – špatnou pověst, špatný kolektiv, kázeňské problémy a užívání drog – z těchto důvodů školu v Kuřimi ani nezvažovali. Zároveň osmáci a deváťáci potvrdili, že jsou ochotni jezdit větší vzdálenosti za prestižnější i těžší školou. Také podle nich neexistovala žádná forma „úplatku“, který by je přiměla změnit své rozhodnutí (např. stipendia).

Naopak žáci přímo na SOŠ a SOU Kuřim viděli situaci úplně jinak – zcela vyvrátili zvěsti o jehlách u cesty nebo špatném kolektivu, ten byl naopak silnou stránkou školy. Oceňovali také odbornost a lidský přístup učitelů a neuvedli žádné problémy, které by škola měla řešit. O špatné pověsti školy ale věděli a vadila jim. Škola se tedy dostala do situace, kdy její pověst neodpovídala realitě, ale odrazovala žáky.

 

Krok 2: komunikace navázaná na data

Bylo tedy jasné, že před Kuřimskou školou stojí velký kus práce. Důležité bylo, že díky zpětné vazbě od současných studentů měli všichni jasnější představu o tom, jaké silné stránky škola má. Aby škola získala přesnější místo na trhu, byla provedena ještě Analýza komunikace konkurence, která vydefinovala, čím se škola může odlišit od ostatních škol.

Bohužel jednu z nejsilnějších stránek školy – skvělý kolektiv – žáci z okolí považovali za slabinu. Navrhovaným řešením bylo, aby se žáci z Kuřimi co nejvíce potkávali s dalšími žáky, třeba na sportovních turnajích nebo soutěžích, a tak pomohli přirozenou cestou rozptýlit negativní předsudky postavené na zkreslených představách.

Image
Image

Škole byl také vytyčen tón komunikace, hlavní body komunikace pro nábor, a dokonce i styl oblečení pro pana ředitele – pan ředitel svou osobností udává do velké míry přátelské nastavení celé školy, proto bylo důležité, aby i jeho vzhled podporoval to, čím byla škola výjimečná. V neposlední řadě škola dostala sadu sdělení, kterými mohla rozptýlit případné předsudky uchazečů. To vše bylo sepsáno do Komunikační strategie.

Když bylo patrné, jakým směrem se bude ubírat komunikace, došlo na návrhy nového loga. Protože škola sídlí na zámku a v okolí ji jinak ani nikdo neřekne, stal se základním motivem zámek, který technicky vzdělaným prozrazoval zaměření školy.

Změna loga z roku 2017
Image
Image

Význam loga

  • pravoúhlé tvary odkazují k technické škole
  • věžička je odkazem na zkrácení v technických výkresech (strojírenství) a signál (elektronika)
  • brána je dominantním prvkem školy
  • celek vytváří "zámek" (přezdívka školy)

Image
Image
Práce na propagačních materiálech

Jakmile byla stanovená komunikační strategie a design, začaly práce na nových webových stránkách, nových letácích, banerech a nastartovaly se sociální sítě.

Díky tomu škola dostala novou, modernější tvář a skokově posunula svou komunikaci. Nový vizuální styl i zahájená rekonstrukce budovy pomohla škole odstřihnout se od negativních konotací minulosti a představit se jako „nová škola“.

Image
Image
Image
Krok 3: školení a asistence při náboru

Od začátku prací na Komunikační strategii také docházelo k pravidelným školením ve školském marketingu, kterými procházeli klíčoví pracovníci školy a vedení.

Cílem jednotlivých lekcí bylo seznámit posluchače s uzavřenými celky školského marketingu, jako například “budování značky školy”, “internetový marketing” či “jak na dny otevřených dveří”, které navazovaly na aktuální fáze náborového cyklu. Díky školením tak byla SOŠ a SOU Kuřim vybavena nejen teoretickými znalostmi, ale také sadou konkrétních postupů, které mohla ihned aplikovat a vyzkoušet nově pořízené materiály.

Konzultanti provedli školu náborem

Kuřimská škola se navíc rozhodla pro zapojení konzultantů Než zazvoní přímo do náboru. Společně s personalistou továrny Siemens se co dva týdny setkával pan ředitel s konzultanty, kteří pomáhali při plánování i realizaci jednotlivých kroků v náboru.

Cílem bylo provést školu jedním celým náborovým cyklem, aby příští rok již zvládala všechny nové marketingové nástroje svépomocí a naplno využila potenciálu nových propagačních materiálů. Po jednom náborovém cyklu a nastavení procesů pokračovala škola v komunikaci sama.

Image

Díky základním technikám PR se škole podařilo dostat zdarma do novin.

Výsledek

A jak to dopadlo? Na podzim roku 2019, tedy zhruba dva náborové cykly od proměny školy, má ředitel skvělé výsledky.

Podařilo se nastartovat pozitivní změny ve vnímání značky školy, upevnit procesy v náboru i komunikaci a zejména téměř ztrojnásobit počet studentů - před dvěma lety měla škola 28 prváků, v roce 2019 již 79.

0%

nárůst v počtu prváků za 2 roky

Nic z toho by ale nebylo možné, kdyby se škola v komunikační rovině nevymezila jako skutečná alternativa vůči dalším technických školám v okolí, a kdyby žáci, kteří školu studují, reálně nepociťovali spokojenost se školou a jejím přístupem. Úspěšná škola totiž vzniká teprve ve chvíli, kdy to, co si o ní myslí veřejnost, odpovídá tomu, co škola dlouhodobě komunikuje.
Co řekli o spolupráci...
"Spolupráce s agenturou Než zazvoní nám otevřela oči v tom, že nestačí věci dobře jen dělat, že je potřeba i o nich mluvit a veřejně je prezentovat. Pan Karel Komínek při nastavené spolupráci najednou dokázal nabízet na naše problémy, na které jsme dříve nedokázali najít řešení, jasné a jednoduché odpovědi. Postupem času se mění vnímání naší školy okolím. Je to ale dlouhý a náročný proces, za kterým stojí ohromná spousta hodin práce."
Vojtěch Novotný, ředitel SOŠ a SOU Kuřim
“Trojstranná spolupráce Siemens - škola - Než zazvoní je modelovým příkladem pro spolupráci škol a zaměstnavatelů. Díky panu řediteli i osvícenému personalistovi Siemens se pro školu podařilo vytvořit jasný plán, implementovat novou vizuální identitu, nastavit důležité procesy i lépe propojit vzdělání s praxí. Tleskáme!”
Karel Komínek, konzultant Než zazvoní

Potřebuje vaše škola také nový impuls?

 

"*" indicates required fields

[contact-form-7 id="4686" title="Služby - formulář Kuřim case study"]
 
Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka