Slovník pojmů: Career Guidance Marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Career Guidance Marketing, neboli marketing kariérního poradenství, je specifický přístup v marketingu, který se zaměřuje na propagaci služeb a programů souvisejících s kariérním poradenstvím ve vzdělávacích institucích, jako jsou střední školy. Cílem je informovat studenty, jejich rodiče a učitele o dostupných zdrojích a podpoře, které mohou pomoci studentům lépe se orientovat v možnostech své budoucí kariéry.

V kontextu střední školy zahrnuje marketing kariérního poradenství šíření informací o různých kariérních cestách, vzdělávacích programech a trénincích, které jsou studentům nabízeny. To může zahrnovat organizování dveří otevřených dnů, kariérních veletrhů, workshopů a přednášek od odborníků z praxe, které studentům umožní získat praktické informace a představu o tom, co různé profese obnáší.

Efektivní marketing v této oblasti také často využívá materiály jako jsou brožury, webové stránky, newslettery a sociální média, aby dosáhl co největšího počtu studentů a jejich rodičů. Klíčovým aspektem je komunikace přidané hodnoty kariérního poradenství, která může pomoci studentům ve zlepšení jejich akademických výsledků a v motivaci ke studiu, protože vidí konkrétní cíle a smysl svého vzdělávání.

Nakonec, úspěšný marketing kariérního poradenství může pomoci středním školám nejen v zajištění toho, aby jejich studenti měli přístup k nejlepším možným informacím a zdrojům pro rozhodování o své budoucnosti, ale také v budování reputace školy jako instituce, která aktivně přispívá k úspěchu a dobře nastavené kariéře svých absolventů. Toto je zvláště důležité v dnešní době, kdy rodiče a studenti vybírají školy často i na základě kvality kariérního poradenství, které škola nabízí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů