Slovník pojmů: Marketingová segmentace

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Marketingová segmentace je proces rozdělení širokého trhu na menší skupiny spotřebitelů, kteří mají podobné potřeby, přání nebo charakteristiky. Tento přístup umožňuje firmám cílit své marketingové strategie a nabídky na konkrétní segmenty, což zvyšuje jejich účinnost a efektivitu. Marketingová segmentace může být založena na různých kritériích, včetně demografických (např. věk, pohlaví), geografických (umístění), psychografických (životní styl, hodnoty) a behaviorálních (zákaznické chování) faktorech.

Ve školním prostředí lze princip marketingové segmentace aplikovat na způsoby, jakými škola komunikuje s různými skupinami studentů, rodičů a učitelů. Například, při náboru nových studentů může škola použít segmentaci k identifikaci různých potřeb a zájmů studentů na základě jejich věku nebo akademických zájmů. To umožňuje škole vytvořit přizpůsobené marketingové materiály, které lépe osloví jednotlivé segmenty, například specifické brožury pro sportovně zaměřené studenty nebo pro ty, kteří mají zájem o umění a vědy.

Segmentace může být také užitečná pro vylepšení interních komunikačních strategií školy. Rozumění rozdílným potřebám a očekáváním různých věkových skupin učitelů a administrativního personálu může pomoci škole efektivněji sdělovat informace a zvyšovat angažovanost zaměstnanců. Například, mladší učitelé mohou preferovat digitální komunikaci, zatímco starší kolegové mohou dát přednost tradičním metodám, jako jsou tištěné bulletiny.

Dalším příkladem využití marketingové segmentace ve školách je přizpůsobení školních programů pro různé skupiny studentů na základě jejich behaviorálních a psychografických profilů. To může zahrnovat nabídku různých typů kroužků, volitelných předmětů nebo podpůrných programů, které odpovídají specifickým potřebám a zájmům studentů, což zvyšuje jejich spokojenost a motivaci k učení. Efektivní segmentace tak může přispět k vytvoření podnětného a inkluzivního vzdělávacího prostředí, které naplňuje různorodé potřeby a očekávání školní populace.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů